Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Tchc-Qtđs

Võ Thị Ánh Loan
BS. Võ Thị Ánh Loan
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CHỨC TRÁCH CÁ NHÂN

CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC Y TẾ TỈNH KON TUM

          

Căn cứ Điều lệ trường trung học Chuyên nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 24/2000/QĐ-BGĐ&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn số 95/HD-THYT ngày 20/4/2010 về Hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường trung học chuyên nghiệp của Hiệu trưởng trường Trung học Y tế tỉnh Kon Tum;

Căn cứ cuộc họp ngày 07/01/2013 của Phòng TCHC – QTĐS trường trung học Y tế tỉnh Kon Tum về đăng ký khối lượng, nhiệm vụ công tác của từng cá nhân phòng năm 2013;

Chức năng nhiệm vụ và chức trách cá nhân của Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị đời sống thuộc trường Trung học Y tế tỉnh Kontum trong năm 2013 cụ thể như sau:

          I. Chức năng nhiệm vụ

          1. Chức năng

– Phòng Tổ chức hành chính – Quản trị đời sống, Trường Trung học Y tế tỉnh là phòng chức năng có quan hệ công tác với các Phòng/Bộ phận khác của Nhà trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính của Nhà trường;

– Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại;

– Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên;

– Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên, công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

          2. Nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện các mặt công tác về hành chính tổng hợp của trường, công tác hành chính dịch vụ, văn thư lưu trữ, đối ngoại, giao dịch lễ tân khánh tiết, công tác thường trực bảo vệ trường, an ninh trật tự xã hội trong nhà trường, tổ chức thực hiện tốt sinh hoạt toàn trường;

– Thực hiện các công tác về tổ chức và cán bộ, tham mưu sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo đúng chức danh và nhiệm vụ, công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của trường;

– Tổ chức thực hiện công tác thi đua và khen thưởng các chính sách và chế độ đối với cán bộ, giáo viên và công nhân viên của nhà trường;

– Tổ chức và thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng về phân phối, sử dụng và tu sữa hoặc cải tạo nhà làm việc, hội họp, học tập, phòng thực hành, ký túc xá …. của nhà trường;

– Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch mua sắm các loại trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác nhiệm vụ của nhà trường và tổ chức quản lý sử dụng, bảo trì tốt các trang thiết bị;

– Thực hiện các công tác thường xuyên về Y tế, công tác vệ sinh phòng bệnh và khám chữa bệnh cho cán bộ và học sinh trong trường, quản lý điều hành công tác cấp dưỡng hiệu quả đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Triển khai việc ăn ở, đi lại, sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu tại ký túc xá cho các đối tượng tham gia học tập tại trường;

– Tổ chức thực hiện các mặt công tác về sản xuất và dịch vụ (nếu có); y tế cơ quan, an toàn lao động; phòng chống cháy nổ ….

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và một số công tác khác do Hiệu trưởng giao.

          II. Chức trách cá nhân

1. Đ/c Võ Thị Ánh Loan – Trưởng phòng TCHC – QTĐS

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Chịu trách nhiệm phụ trách chung, căn cứ theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng lãnh đạo phòng để thực hiện nhiệm vụ của phòng TCHC – QTĐS;

– Tổ chức xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ của Nhà trường;

– Phân công nhiệm vụ cho CB-CC của phòng phù hợp với nhiệm vụ, giám sát và theo dõi tiến độ nhiệm vụ đã phân công cho CB, VC, báo cáo với Hiệu trưởng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của phòng;

– Thực hiện các công tác về tổ chức và cán bộ, tham mưu sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ theo đúng chức danh và nhiệm vụ, công tác quy hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của trường;

– Tổ chức thực hiện công tác thi đua và khen thưởng các chính sách và chế độ đối với cán bộ, giáo viên và công nhân viên của nhà trường;

– Tổ chức và thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng về phân phối, sử dụng và tu sữa hoặc cải tạo nhà làm việc, hội họp, học tập, phòng thực hành, ký túc xá …. của nhà trường;

– Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch mua sắm các loại trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác nhiệm vụ của nhà trường và tổ chức quản lý sử dụng, bảo trì tốt các trang thiết bị;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Đảm bảo ngày làm việc 08 tiếng theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Đ/c Nguyễn Văn Hiền – KTV Điện nước

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Theo dõi sửa chữa, thay thế và quản lý hệ thống điện nước trong toàn trường, kịp thời phát hiện, sửa chữa những hư hỏng trong phạm vi quy định, xin ý kiến phụ trách phòng để xin ý kiến lãnh đạo sửa chữa thay thế kịp thời;

– Phụ trách quản lý các thiết bị dạy học, âm thanh, ánh sáng, trang trí các phòng học, hội trường và cơ sở hạ tầng của cơ quan. Kịp thời báo cáo về những hỏng hóc cần thay thế sửa chữa để xin ý kiến lãnh đạo, sửa chữa, thay thế phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chung của trường;

– Trợ giúp đ/c Lai quản lý, theo dõi, phát hiện kịp thời những hư hỏng máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học để sửa chữa (nếu được) hoặc báo cáo với phòng xin ý kiến sửa chữa, khắc phục;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Kiểm tra, giám sát việc phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan;

– Phụ trách công tác vệ sinh an toàn lao động;

– Tham gia, trợ giúp Trưởng phòng các công tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị của cơ quan;

– Đảm bảo ngày làm việc 08 tiếng theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

3. Đ/c Diệp Thị Trang – Văn thư – Thủ quỹ

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Lưu giữ các loại công văn đến, phát hành văn bản của cơ quan theo Quy định về quy trình xử lý văn bản đến và phát hành văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-THYT ngày 21/11/2006 của Hiệu trưởng trường Trung học Y tế tỉnh Kontum;

– Giữ gìn các loại con dấu của cơ quan theo đúng quy định hiện hành;

– Thực hiện công tác hậu cần phục vụ các ngày lễ, hội thảo, hội nghị, hội họp … và công tác lễ tân tiếp khách đến làm việc tại cơ quan;

– Sử dụng và theo dõi việc sử dụng máy photo copy tại phòng TCHC – QTĐS;

– Thực hiện dự trù, mua văn phòng phẩm ( bao gồm đổ mực in cho các máy in, photocopy);

– Thực hiện nhiệm vụ Thủ quỹ tài chính của cơ quan theo sự hướng dẫn của Bộ phận Kế toán – Tài vụ, dưới sự giám sát của Ban Giám hiệu nhà trường;

– Phối hợp với phòng Đào tạo và phòng Y tế cơ quan để  mua và cấp thẻ BHYT cho cán bộ và học sinh trong trường; liên hệ khám sức khỏe định kỳ cho CBCC,VC trong cơ quan;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Đảm bảo ngày làm việc 08 tiếng theo quy định.;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

4. Đ/c Nguyễn Trọng Hiền – Lái xe cơ quan

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Lái xe cơ quan: Bảo quản, giữ gìn xe ô tô của cơ quan, bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm an toàn trên đường cho phương tiện và CB-CC, học sinh đi công tác học tập. Thực hiện mọi chế độ an toàn theo quy định hiện hành;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Phụ giúp các công việc hành chính, trợ giúp đ/c Hiền các công tác phục vụ âm thanh, ánh sáng trang trí hội trường, trang thiết bị dạy học, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy v.v….;

– Định kỳ 2 lần/ tuần kiểm tra các phòng học, phòng làm việc, hội trường, các nhà vệ sinh khu A. Báo cáo về tình hình vệ sinh và phát hiện những hỏng hóc cần thay thế sửa chữa để xin ý kiến lãnh đạo, sửa chữa, thay thế phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chung của trường;

– Đảm bảo ngày làm việc 08 tiếng theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

5. Đ/c Nguyễn Minh Đức – Nhân viên bảo vệ khu A

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Bảo đảm 100% ngoài giờ hành chính tại khu A giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của cơ quan. Theo dõi, giám sát, phân công học sinh trực trường (nếu có) phù hợp và đảm bảo;

– Chăm sóc toàn bộ vườn hoa, cây cảnh tại khu A;

– Tham gia công tác vệ sinh khu A: phối hợp với Bộ phận công tác học sinh, các giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh lao động và nghiệm thu kết quả hàng tuần vào sáng thứ bảy;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

6. Đ/c Nguyễn Thái Đức – Nhân viên bảo vệ khu B

Trực tiếp thực hiện các công tác sau:

– Bảo đảm 100% ngoài giờ hành chính tại khu B giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của cơ quan. Theo dõi, giám sát, học sinh trực cổng khu B (nếu có) đảm bảo;

– Tham gia công tác vệ sinh khu B: phối hợp với Bộ phận công tác học sinh và giáo viên chủ nhiệm phân công học sinh lao động và nghiệm thu kết quả hàng tuần vào sáng thứ bảy, phân công học sinh trực vệ sinh tại khu B;

– Phối hợp với Bộ phận công tác học sinh giám sát, duy trì và theo dõi việc ăn ở, đi lại, sinh hoạt, tự học của học sinh nội trú, đăng ký tạm trú cho học sinh mới. Kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất tham mưu cho Bộ phận công tác học sinh những giải pháp hợp lý để quản lý học sinh nội trú;

– Đảm bảo tài sản được giao, kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

7. Đ/c Phan Thị Bích Kiều

– Lên lịch công tác cơ quan hàng tuần;

– Mở hòm thư góp ý mỗi tuần/lần,  theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo cập nhật vào sổ theo dõi và báo cáo lãnh đạo giải quyết kịp thời (nếu có);

– Đảm bảo vệ sinh, nước uống các phòng: Ban Giám Hiệu, phòng Giáo viên;

– Trợ giúp công tác Văn thư lưu trữ khi đ/c Trang đi công tác đột xuất hoặc đi phép …….

– Đảm bảo tài sản được giao (nếu có), kiểm kê định kỳ, phát hiện mất mát, hư hỏng báo cáo kịp thời để xử lý;

– Đảm bảo ngày làm việc 08 tiếng theo quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

8. Đ/c Nguyễn Bá Lai – Phụ trách bộ phận công tác học sinh

– Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận công tác học sinh;

– Thực hiện quản lý, theo dõi, phát hiện kịp thời những hư hỏng máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học để sửa chữa (nếu được) hoặc báo cáo với lãnh đạo xin ý kiến sửa chữa, khắc phục;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

9. Đ/c Trần Thị Hồng – Phụ trách bộ phận Tài vụ- Kế toán

– Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Tài vụ- kế toán;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 Ngoài ra toàn thể CB,VC phòng đều phải tham gia đầy đủ các hoạt động thi đua, các phong trào đoàn thể, các công tác đột xuất được các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền phân công./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *